Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno: Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 4. 5. 2021

Dle domluvy s pedagogem Vašich dětí může začít výuka:

buď ve formě 3 žáci + 1 učitel vevnitř (bez nutnosti testování, prokazování…viz níže),

anebo do 20 lidí ve skupině venku (s nutností testování, prokazování…viz níže

zde čestné prohlášení zákonných zástupců ke stažení).

 

 

V případě, že tyto varianty nebudou pro vedení kolektivní výuky možné, bude tato pokračovat dál ve formě distanční.

Viz a) ▪ od 4. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině:

žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky (3 žáci a jeden pedagog) nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15 m2

Viz b) ▪ od 4. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek:

žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky (do 20 osob ve skupině) podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

a) Žák prokáže, že:

– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

– prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Už od února je kvůli probíhající rekonstrukci vozovky uzavřena v téměř celé délce ulice Studentská, a to v úseku od křižovatky s Okružní a Sibiřskou po vjezd na Husovo náměstí. Ve zbývající části Studentské, tj. od vjezdu na Husovo náměstí až ke křižovatce se Saskou ulicí, je komunikace zatím průjezdná.
Tento stav se podle informací od stavební společnosti, která rekonstrukční práce provádí, změní ve čtvrtek 15. dubna, kdy bude až do konce měsíce dubna pro dopravu uzavřen kvůli rekonstrukčním pracím i tento úsek.
Znamená to tedy, že od pátku 16. dubna nebude umožněn vjezd na parkoviště u radnice, u ZUŠ.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu

Od pondělí, 12. dubna, začíná individuální výuka žáků hudebního oboru ve škole ZUŠ R. Schumanna Aš (v poměru jeden učitel – jeden žák).
Tito žáci mohou opět normálně, dle rozvrhu, navštěvovat ZUŠ (přičemž dodrží všechna daná opatření – roušky/respirátory/štíty v hromadných prostorách a kde je to možné i při výuce v učebnách, mytí a dezinfekce rukou…).

Dle aktuálních vládních opatření nemusí být žáci navštěvující individuální výuku prozatím testováni.

Pakliže bude žák vykazovat příznaky nachlazení, nemoci (stejně tak v případě, že je v karanténě) – musí zůstat doma, zákonný zástupce své dítě u pedagoga před danou hodinou omluví a domluví se s ním na distanční výuce.

V distanční (dálkové) formě nadále musí zůstat kolektivní výuka – literárně dramatický obor, výtvarný obor (i multimediální tvorba), hudební nauka, komorní a souborová hra a taneční obor/. Žáci uvedených oborů budou nadále komunikovat se svými pedagogy prostřednictvím internetového či telefonního spojení. V těchto oborech lze, po domluvě s pedagogem, využít individuálních konzultací.

                                                       Přejeme Vám všem pevné zdraví, vedení školy

Ve čtvrtek, 18. března, proběhl „na dálku“ výtvarný kurz pod vedením výtvarnice MgA. Kristiny Brůnové, na kterém si děti, společně se svými maminkami, vyrobily  netradiční jarní věnec ze staré knihy. Tento výtvor pak doplnily papírovými motýlky, kteří věnec nádherně oživili. Děkujeme paní lektorce za nově nabídnutou výtvarnou techniku, ale i maminkám – asistentkám, které se do výroby zapojily.  

 

 

 Toho, že současná doba přeje jen a jen výuce na dálku, využily všechny divadelní soubory ašské ZUŠky. Mladší dramaťáci totiž tímto způsobem mohli nedávno absolvovat workshop s hercem a režisérem divadla Toymachine, MgA. Tomášem Běhalem, s nímž on-line prozkoumávali pohyb loutky (a to loutky, kterou mají doma vždy při ruce, při noze… – ano, jde o plyšáka obecného). Veselá komunikace mezi lektorem a dětmi měla v sobě krásnou a příjemnou atmosféru blízkosti, ačkoliv obě strany byly od sebe v tu chvíli vzdáleny 250 kilometrů.

   Starší členové divadelních souborů měli možnost v úterý, 9. března, zúčastnit se on-line debaty s dramaturgem a ředitelem zlínského Městského divadla, MgA. Vladimírem Fekarem a MgA. Petrem Michálkem. Ti dali ašským divadelníkům nahlédnout na přípravu inscenací, dramaturgii, práci profesionálního souboru, vedení divadla a na způsob vyrovnávání se se současnými podmínkami  a aktuální tvorbu, k níž patří např. natáčení podcastů, rozhlasových her a další zajímavé divadelní aktivity. I toto setkání (na pětisetkilometrovou vzdálenost) vyzařovalo vzájemnou blízkost. Nahlédnutí do divadla, překonávající celorepublikovou vzdálenost, bylo pro nás velmi inspirativní. 

   I když bychom se mnohem raději všichni potkávali naživo, může nás těšit alespoň to, že se během chvilky můžeme setkat se zajímavými lidmi, k nimž by za normálních okolností vedla daleko delší cesta. V takových okamžicích máme vlastně naše on-linové možnosti hodně rádi.   

                                                                                                                                                   Anna Pokorná, literárně dramatický obor